Lyngheia Bufellesskap

Vi har fått i oppdrag av Fjell Kommune å bygge Lyngheia Bufellesskap.  Arbeidene utføres som totalentreprise.  Lyngheia Bufellesskap vil bli et nybygg med 6 omsorgsboliger samt fellesfunksjoner.   Bygget er på 944 m2 BRA.  Det nye bofellesskapet vil få tilkomst fra Bombakkane via eksisterende avkjørsel ved Røde Kors-huset, øst på tomten.  Bygningen er planlagt med to etasjer.  Taket blir utformet som "flatt tak" og hovedmaterialet i bygningen er tenkt i tre.  Leiligheter og fellesfunksjoner er planlagt i hovedetasjen og med de fleste presonal- og bifunksjoner i underetasjen.  Bygget skal oppfylle passivhus-krav i tråd med NS3701:2012.  I tillegg må nye energikrav i TEK10, med endringer fra 01.01.16, oppfylles.  Byggherre forventer at bygget skal fremstå med robuste, men nøkterne løsninger, som er varige over tid og som tilfredstiller tekniske og driftsmessige krav.  Oppdragsgiver ønsker seg et drifts- og vedlikeholdseffektivt anlegg, og prosjektet må etterkomme dette så langt det lar seg gjøre innenfor de økonomiske og tidsmessige rammene for oppdraget.  Byggingen startet i april 2018 og arbeidet skal være ferdigstilt til april 2019.